Menu

Menu

ForsideNyhederKALENDERForeningerAnsager-Skovlund ForedragsforeningsDanske Seniorer - Skovlund AnsagerFotogruppenSkovlund Friskoles StøtteforeningSkovlund SognearkivSkovlund Sogns BorgerforeningSkovlund IdrætsforeningSkovlund KulturhusVirksomhederGittes HaveserviceKlinik SkovlundM-A-TradePakkeID Aps.Partner Erhvervsservice ApSSkovlund Invest Aps.Skovlund-Ansager VandværkT.S. Byg og MontageMin KøbmandPension LærkelillMums KagerPerfec2.comSkovlund AutoværkstedSkovlund KroSkovlund VarmeværkUgleByg Aps.InstitutionerSkovlund BørnehusSkovlund EfterskoleKONTAKT
Skovlund
Foto: Pixabay

Referat - generalforsamling

Skovlund / Ansager Hallen

Modtaget fra Mikkel Sadova:

Referat af generalforsamlingen afholdt onsdag den 27. april 2022 kl. 19:00 i Hallen

1.  Valg af dirigent og protokolfører:

Bestyrelsen peger på Holger Refslund fra advokatfirmaet Dahl som dirigent – han vælges enstemmigt.
Holger konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og afholdes jf. vedtægter og er dermed beslutningsdygtig.
Bestyrelsen peger på Else Marie Hansen (Pus) som protokolfører – og hun vælges enstemmigt.

2. Formandens beretning om SA-Hallens virksomhed i det forløbne år:

Med fare for at gentage mig selv, vil jeg starte med at sige at Årsberetningen for året 2021 er præget af 1
markant faktor. Hallens drift og dermed regnskabet er påvirket af corona epidemien, som har gjort at både motionscentret og Multihallen og den store hal af flere omgange har været nødsaget til at holde lukket. Vi
startede året 2021 ud med at Hallen de første 5 måneder af året var lukket næsten 100 % ned. Vi sluttede
også året af med at Hallen i december måned igen blev delvist lukket ned. Regnskabet vi skal gennemgå
om lidt bærer præg af Corona situationen, og de nationale nedlukninger. Vi håber at Regnskabet for året
2022 bliver et markant bedre og mere normalt år.
Jeg vil samtidigt bemærke at budgettet der vil blive fremlagt under Pkt. 4 er et konservativt budget. Vi må
forvente øgede energiudgifter i særdeleshed til El. Varde Kommune er bekendt med at disse øgede energi-udgifter presser Hallerne i Varde Kommune, og der arbejdes på tilskudsordninger.
I løbet af sommeren, vil Mødelokalet blive renoveret. Via projektpulje ved Varde Kommune blev der i 2020
bevilget penge til renoveringen. Dette arbejde er blevet ”skubbet” pga. flere faktorer. Disse penge skal
bruges i år, ellers skal de tilbagebetales til Varde Kommune. Udgift fordelingen vil være Varde Kommune
50 % SA-Hallen 50 %. Der er indgået aftale med maler og Tømrer. El arbejde mangler at blive afklaret.
Centerleder Danny Bruslund og bestyrelse, er optimister omkring året 2022, da der generelt er en god
udleje af hallens lokaler. Varde Kommune har besluttet en ny struktur omkring halleje refusion, og
materialet er fremsendt i starten af april -2022. Foreningerne som bruger SA-Hallen vil blive indkaldt til informationsmøde hvor Varde Kommune vil informere om den nye struktur, og efterfølgende, vil der blive
afviklet timefordelingsmøde, hvor foreningernes ønsker og behov vil blive afdækket. Som noget ganske nyt
kan det nævnes at Danny har blandt andet også taget initiativ til en midlertidig campingplads med 60-80
pladser i ugen, hvor Maries Festival forløber. Der bliver brug for hjælp til denne opgave

Sagen med fiktive bilag og sæsonbooking
Som oplyst på seneste Generalforsamling har vi forsøgt at komme i dialog med Varde Kommune omkring
sæsonbooking / ubrugte timer. Niels Haahr har været meget behjælpelig med at skabe kontakt. (Tak for
hjælpen Niels) Der er brugt en del tid på disse møder, på møde d. 2. november-2021, mødtes Henrik
Vinding, SA-Hallens advokat, samt undertegnede med 4 repræsentanter fra Forvaltningen ved
Kultur & Fritid. Forløbet omkring dette møde, har efterfølgende ført til kritik fra bestyrelsen/mødedeltagerne,
som er formidlet til hele Byrådet via mail, samt direktøren for området, og Kommunaldirektøren. Denne kritik
har ført til at Udvalget i Kultur & Fritid har fået udarbejdet en redegørelse fra Forvaltningen ved Kultur & Fritid. Denne redegørelse førte blandt andet til, at der 3 måneder efter mødet er udarbejdet et referat fra mødet! Via aktindsigt kan det konstateres at referat og redegørelse er meget mangelfuldt og med faktuelle fejl. Blandt andet omkring beløbsstørrelse, som ikke er refereret korrekt. (ikke uvæsentligt!)
Der er afviklet møder november 2021, og december 2021 med henholdsvis tidligere borgmester Erik Buhl, nuværende borgmester Mads Sørensen, Direktør Thomas Jaap, på mødet i december var foreningsrepræsentanter inviteret, til at blive informeret om status på sagen. Februar og marts 2022 er der afviklet møder med Kommunaldirektør Mogens Pedersen, Mads Sørensen og Thomas Jaap, men uden at det er lykkedes, at påvirke opgørelsen på de ca. 180.000 kr. som Varde Kommune, har regnet sig frem til relaterer til sæsonbooking. (eks. indendørs fodbold.)

Jeg vil lige citere 3 punkter fra ovennævnte forløb:

Omkring referatet fra mødet d. 2. november-2021, og er udarbejdet marts måned 2022, starter man med ordlyden: hej i tre/ ved hjælp fra Randi og Berith har vi rekonstrueret flg. Referat. (en personlig tanke fra

mig. Var det ikke nemmere at refererer, hvad der er drøftet og aftalt !)

Fra afgørelsen fremsendt 7. februar-2022: Varde Kommunes retningslinjer er fra 2007 og fremgår af kommunens hjemmeside. Retningslinjerne er sendt ud til foreningerne, men kommunen erkender, at den muligvis ikke er sendt ud til hallerne.


Fra folder udarbejdet af Varde Kommune 2022, den nye struktur.
DET ER FORENINGENS ANSVAR, AT DER IKKE OPKRÆVES LOKALETILSKUD FOR TIDER DER STRIDER MOD RETNINGSLINJERNE

Med ovenstående 3 eksempler prøver jeg at afdække en del af grundlaget for, at både den tidligere og nuværende bestyrelse, er meget undrende omkring afgørelsen omhandlende sæsonbooking.


Jeg ved, at Leif og Bent har haft et møde med Martin Jørgensen fra JV, og jeg har også fremsendt materiale til ham, så det kan på et tidspunkt forventes, at der kommer nogle kritiske artikler omkring Varde Kommunes håndtering, og i særdeleshed Karsten Rimmer Larsens håndtering.
Status på den igangværende politimæssige sag, som Varde Kommune har opgjort til ca. 180.000 kr.
omhandlende sæsonbooking / ubrugte timer for årene 2018-2019 og 2020. 71.000kr. relaterer til fiktive
bilag. Eks. Farmerbanko, sæsonafslutninger, samt gymnastik opvisninger, som fejlagtigt har opnået 80 % refusion af leje. Det vil sige Foreningerne skulle have været faktureret 100 procent for disse arrangementer.

Mandag d. 14. marts-2022 blev jeg pr. telefon informeret om, at SA-Hallen er sigtet for 23 tilfælde /
månedsfakturaer. Det samlede beløb SA-Hallen sigtes for af Politiet er ca. 240.000 kr., når sigtelser for fiktive bilag også er inkluderet. (fiktive bilag har Varde Kommune opgjort til 71.000 kr.) Den juridiske afdeling ved Politiet, skal nu vurdere, om alle sigtelser mod SA-Hallen opretholdes. Tidsrammen for dette kendes ikke. (Tirsdag d. 26/4-2022, har jeg pr. telefon forespurgt på status, og eneste nyt siden 14. marts-2022, er at den politimæssige efterforskning er afsluttet. Sagsbehandlingstid ved jurist / anklager kendes ikke) Jeg er samtidigt bekendt med at personer i foreningsregi er sigtet. Dette helt ned på et niveau, hvor et bilag er håndteret. Jeg er derfor, af den opfattelse, at der vil være rigtig mange som vil blive sigtet, for deres håndtering. Opretholdes disse sigtelser kan det have store arbejdsmæssige konsekvenser, for nogle af disse personer. Dette synes jeg personligt er voldsomt og på godt jysk rigtig træls. Jeg kan ikke umiddelbart sige mere om denne sag, på nuværende tidspunkt. Måske Hallens advokat kan fortælle yderligere?
En hurtig opsummering på sagen: Varde Kommune har lavet en afgørelse, som ender med et beløb på 251.000kr.
På Byrådsmøde d. 1. februar-2022, er det besluttet at beløbet tilbagebetales over 10 år, og trækkes i SA-Hallens tilskud. Fordelingen er 71.000kr. fiktive bilag/180.000kr. sæsonbooking.
Der er brugt ca. 150.000 kr. på advokatudgifter.
Der er pt. de nævnte 23 sigtelser mod SA-Hallen omkring fakturering.

Hallens daglige drift og personale:

Hallens daglige personale er Centerleder Danny Bruslund, assistent Maria Brix Thomsen, praktikant Nete Østergaard. Susanne Skou Kristensen har udfyldt rollen som halassistent, og haft ansvaret for bogholderiet.
Susanne har opsagt sin stilling her i starten af det nye år, da hun er påbegyndt en uddannelse som lærer.
Da vi ansatte Susanne, var vi bekendte med, at hun overvejede at påbegynde denne uddannelse. Der er
derfor ikke noget overraskende, omkring Susannes beslutning. En stor tak til Susanne, for hendes ihærdige indsats, og store fleksibilitet. Jeg har den største respekt for at Susanne og Danny i en turbulent tid havde mod på, at tage opgaven med at drive SA-Hallen. (Det påtænkes at ansætte en halassistent med start august eller september -2022).
Bogholderdelen klares nu af One Revision, som er koblet på opgaven med bogføring pr. 1. marts-2022.
Udover de nævnte her er der også en del unge piger og drenge der hjælper ved Banko, samt andre arrangementer. En stor tak til alle for deres indsats og fleksibilitet i året der er gået.

Driften og arrangementer:

Banko startede op igen i starten af oktober 2021, blev så lukket igen medio december 2021 og er startet op igen her i starten af 2022. Håndbold, fodbold, badminton og Idræt om Dagen, samt Kvie Sø Efterskole, Ansager Skole, samt den nye Fodbold linje, har alle været aktiviteter som har været i gang i løbet af efteråret 2021. Motionscentret kom også i gang igen ved starten af august 2021, så vi nåede at få alle faciliteter og kendte idrætsgrene og aktiviteter i gang, inden der i december igen blev nedlukket pga. Corona.

Bestyrelsen og samarbejdet:

Jeg vil slutte med at takke for det gode arbejde, og samarbejde med bestyrelsen, det er altid en fornøjelse, at mødes med jer, og alle er gode til at tage ansvar Der så mange gode kompetencer på kryds og tværs, og det er derfor en glæde at alle tager mod genvalg til bestyrelsen (vel og mærke, hvis nogen peger på os)
Det er planen at Næstformand Henrik Vinding og jeg som formand nu trækker os lidt i baggrunden. Vi trækker os ikke helt fra bestyrelsen, men kommer til at arbejde mere i ”baggrunden”, dermed menes, at det er planen at Henrik og jeg ” lukker sagen med Varde Kommune” og nye / andre kræfter kommer til at tage sig af den daglige drift

Til dig Henrik vil jeg sige tak for den gode sparring og dine gode kompetencer, du har været god til at få nogle
vinkler på i vores drøftelser, jeg ikke havde set, samt at få mit ” blodtryk ned ”, når Varde Kommune har været en udfordring. Jeg har sat stor pris på det gode parløb vi har haft.
Til Generalforsamlingen vil jeg sige, at vi er klar over, at det ikke er alt vi er lykkedes med, men jeg er af den overbevisning, at vi er godt undervejs. Hvis SA-Hallens brugere og foreninger hjælper os på vej, så tror jeg på en god fremtid for SA-Hallen. Rammerne vil jeg mene er til stede.

Hermed vil jeg slutte Formandens beretning.

Efterfølgende en del spørgsmål til Karsten og Holger omkring sagen mod Varde Kommune og vi kom rundt om mange ting.
Og til sidst blev formandens beretning enstemmigt godkendt.

3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse:

Vores revisor Anders Bærentzen fremlagde regnskabet med diverse kommentarer.
Efterfølgende blev det uddybet at motionscentrets medlemmer har fået forlænget deres abonnement ifb. med corona nedlukning, hvilket betyder at vi ikke har en omsætning som tidligere. Vi håber selvfølgelig, at de forlænger her i 2022.Derudover forventer vi, at vores retshjælpsforsikring dækker nogle af udgifterne til advokaten samt vores revisor omkostninger er steget pga. corona ansøgninger, men det er givet godt ud.

Ellers ingen spørgsmål til årsrapporten og generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Kassereren fremlægger budgettet til godkendelse:

Vores kasserer Jytte Mathiesen fremlagde budgettet – der var ingen spørgsmål og generalforsamlingen godkendte den.

Danny har i denne uge søgt Varde Kommunes udviklingspuljen for tilskud til forhøjede energiudgifter i 2022.

5. Valg af repræsentantskabsmedlemmer:

I lige år er der 6-8 medlemmer på valg og i ulige år 7-9 medlemmer på valg til repræsentantskabet.
Følgende er på valg i år: Jytte Mathiesen + Ulla Dahlmann + Henrik Vinding + Else Marie Hansen + Maiken Smidt og Niels Peter Habekost.
Majken Larsen ønsker ikke genvalg og Ole Nielsen har ønsket at udtræde af repræsentantskabet.
Der var genvalg til alle samt Britta Buhl blev valgt ind i repræsentantskabet.

6. Valg af revisor:

Revisor blev genvalgt.

7. Behandling af indkomne forslag:

intet

8. Eventuelt: 

intet.

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet videre til formanden Karsten, som takkede for fremmødet og inviterede på kaffe. Repræsentantskabet mødtes kort for at konstituere sig og her blev følgende valgt til bestyrelsen:

Formand: Mikkel Sadova
Næstformand: Britta Buhl
Kasserer: Jytte Mathiesen
SIV-medlem:    Mikkel Sadova
Sekretær:      Pus Hansen
Medlem: Ulla Dahlmann
Medlem: Henrik Vinding
Medlem: Karsten Kristensen

torsdag 5 maj 2022 - Rud Larsen
Vist: 679 gange