Menu

Menu

ForsideNyhederKALENDERForeningerAnsager-Skovlund ForedragsforeningsDanske Seniorer - Skovlund AnsagerFotogruppenSkovlund Friskoles StøtteforeningSkovlund SognearkivSkovlund IdrætsforeningSkovlund KulturhusVirksomhederBrætspilsbutikkenGittes HaveserviceJano taxiKlinik SkovlundM-A-TradePakkeID Aps.Partner Erhvervsservice ApSSkovlund Invest Aps.Skovlund-Ansager VandværkT.S. Byg og MontageMin KøbmandPension LærkelillMums KagerPerfec2.comSkovlund AutoværkstedSkovlund KroSkovlund VarmeværkUgleByg Aps.InstitutionerSkovlund BørnehusSkovlund FriskoleSkovlund EfterskoleKONTAKTSkovlund Sogns Borgerforening
Skovlund
Foto: Pixabay

Vedtægtsændringer (forslag)

Borgerforeningen

Herunder bringes bestyrelsens forslag til nye vedtægter i sin helhed. Det er måske en stor mundfuld at skulle igennem. Derfor denne forholdsvis korte redegørelse for de foreslåede ændringer.

For det første er der en del små “redaktionelle" ændringer. For eksempel ændres Ølgod Kommune til Varde Kommune. Ordet “dets”ændres flere steder til “dens”. “Udstikker” bliver til “fastsætter” mens “fornødent” bliver til “formålstjeneligt” etc.

 1. § 3: I de nuværende vedtægter skal man være bosat i Skovlund Sogn for at kunne være medlem. I det nye forslag skal man være bosat i sognet for at kunne blive medlem. Herefter kan man fortsætte som medlem, selv om man flytter væk fra sognet, hvis man blot betaler kontingent.
 2. § 3: I følge det nye forslag: kontingentet fastsættes pr. husstand og opkræves som fastsat af bestyrelsen (tidligere for enlige eller for par)
 3. § 3: frist for betaling af kontingent foreslås ændret fra 31. januar til udgangen af februar måned
 4. § 4: Generalforsamlingen afholdes i februar i flg. nugældende regler - dette foreslås ændret til marts måned.
 5. § 4: Annoncering af generalforsamling ændres fra Ansager Ugeavis til relevante hjemmesider
 6. § 4: Nugældende vedtægter siger, at man som enlig har en stemme mens par har to stemmer. Det foreslås ændret til at alle medlemmer af en husstand, der er fyldt 18 år har en stemme - hver.
 7. § 4: Bestemmelsen om at man kan stemme via fuldmagt bortfalder i følge forslaget
 8. § 5: Bestemmelsen om at referat af bestyrelsesmøder føres i en protokol ændres til løsbladssystem (hvilket også har været praksis i mange år)

Her er så det samlede forslag til nye vedtægter:

Vedtægter
for
Skovlund Sogns Borgerforening 

§1 Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Skovlund Sogns Borgerforening. Foreningen har hjemsted i Skovlund, Varde Kommune. 

§2 Formål 

Foreningenes formål er, på upolitisk vis, at være borgernes talerør overfor bl. a. myndigheder i alle sager af fælles interesse. Foreningen kan optage relevante sager, forelagt af enkeltpersoner, foreninger eller organisationer i Skovlund Sogn. 

§3 Medlemmer 

Mod betaling af det fastsatte kontingent kan enhver person, der er fyldt 18 år, optages som medlem af Borgerforeningen såfremt vedkommende på optagelsestidspunktet er bosat i Skovlund Sogn. 

Kontingentet fastsættes pr. husstand. 

Kontingentets størrelse fastsættes på Generalforsamlingen og opkræves som fastsat af bestyrelsen. 

Stemmeretten bortfalder, såfremt kontingentet ikke er betalt senest ved udgangen af februar måned. 

§4 Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. 

Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel ved annoncering på relevante hjemmesider. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent 
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 
 3. Beretning fra underudvalg. 
 4. Revideret regnskab, herunder regnskab for underudvalg, fremlægges til godkendelse. 
 5. Budget og planer for indeværende regnskabsår fremlægges. 
 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen. 
 7. Behandling af forslag fra medlemmer.
 8. Fastsættelse af kontingent.
 9. Valg: 
 • af bestyrelsesmedlemmer. 
 • af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
 • af 2 revisorer. 

10. Eventuelt.

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, uden hensyn til de fremmødtes antal. 

Kontingent for en husstand giver mulighed for en stemme per husstandsmedlem, der er fyldt 18 år ved generalforsamlingens afholdelse. 

Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at kontingentet er betalt. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde 

Alle afstemninger inklusivt personvalg kan afgøres ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger foretages skriftligt, hvis dirigenten eller én af de fremmødte fremsætter krav derom. 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen. 

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst en tredjedel af de husstande, der har betalt kontingent for det indeværende regnskabsår er repræsenteret og at beslutningen vedtages med mindst 2⁄3 af de afgivne stemmer. 

Er mindre end en trediedel af de husstande, der har betalt kontingent for det indeværende regnskabsår, repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af stemmerne, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag kan da vedtages med simpel stemmeflerhed, uden hensyn til antallet af fremmødte. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter ønske herom, ledsaget af de forslag, som ønskes behandlet. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af ønsket herom. 

§ 5 Bestyrelse 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. I ulige årstal afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige årstal afgår 4 bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for et år ad gangen.Genvalg kan finde sted. 

Revisorer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen, indtil den næst følgende generalforsamling. Suppleanter indtræder i den rækkefølge, de er valgt. 

Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år. 

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningen og alle dens anliggender. 

Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder fastsættelse af rammer for underudvalgs økonomiske handlefrihed. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. 

Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafgørelser. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. 

Referat fra bestyrelsesmøder føres som et beslutningsreferat af bestyrelsens sekretær. Referatet rundsendes snarest muligt elektronisk, godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde og underskrives af de bestyrelsesmedlemmer der deltog i mødet. Beslutningsreferaterne opbevares af den til enhver tid siddende sekretæren. 

Bestyrelsen nedsætter det antal underudvalg, som den finder formålstjenligt. Mindst et bestyrelsesmedlem skal være repræsenteret i et underudvalg. 

§6 Regnskab og revision 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik. 

Foreningens regnskab revideres af de generalforsamlingsvalgte revisorer. 

§7 Byparken 

Byparken (matrikel Skovlund By, Skovlund 1cz) ejes og vedligeholdes af Skovlund Sogns Borgerforening, inklusiv legeplads og toiletbygning. 

Skovlund Krocketklub har hjemsted i Byparken, og vedligeholder selv klubhus og baner. 

§8 Foreningens opløsning 

Beslutning om foreningens opløsning kan kun vedtages efter reglerne om vedtægtsændringer. 

Hvis foreningen opløses, anvendes eventuelt overskud til almennyttige formål i Skovlund Sogn efter generalforsamlingens beslutning. 

Vedtaget på den (ekstra)ordinære generalforsamling den xx. yyyyyy. 2023 

Underskrevet: 

Dirigent: 

Bestyrelsesmedemmer: 

mandag 20 feb 2023 - Rud Larsen
Vist: 564 gange