Menu

Menu

ForsideNyhederKALENDERForeningerDanske Seniorer - Ansager-SkovlundFotogruppenSkovlund Friskoles StøtteforeningSkovlund-Ansager ForedragsforeningSkovlund SognearkivSkovlund IdrætsforeningSkovlund KulturhusVirksomhederBrætspilsbutikkenGittes HaveserviceJano taxiKlinik SkovlundM-A-TradePakkeID Aps.Partner Erhvervsservice ApSSkovlund Invest Aps.Skovlund-Ansager VandværkT.S. Byg og MontageMin KøbmandPension LærkelillMums KagerPerfec2.comSkovlund AutoværkstedSkovlund KroSkovlund VarmeværkUgleByg Aps.InstitutionerSkovlund BørnehusSkovlund FriskoleSkovlund EfterskoleKONTAKTSkovlund Sogns Borgerforening
Skovlund
Foto: Pixabay

Ekstraordinær Generalforsamling

Skovlund Sogns Borgerforening

Der indkaldes hermed til Ekstraordinær Generalforsamling i Skovlund Sogns Borgerforening mandag den 13. marts 2023 kl. 19.00 i Kulturhuset.

Dagsorden for mødet:

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtagelse af forslag til nye vedtægter
 3. Evt.

Baggrund for den ekstraordinære generalforsamling:

På den ordinære generalforsamling den 28. februar 2023 blev Bestyrelsens forslag til nye vedtægter vedtaget ensstemmigt efter bestyrelsen havde inkorporeret et forslag fra forsamlingen om, at også den gamle brugsgrund skulle nævnes i vedtægternes § 7 sammen med Byparken.

Dog var mindre en en tredjedel af foreningens medlemmer repræsenteret på mødet, og det er derfor ( i følge nugældende vedtægter) nødvendigt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på endelig vedtagelse af de nye vedtægter.

På den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsforslaget vedtages ved almindeligt stemmeflertal uanset antallet af fremmødte.

For god ordens skyld gengives forslaget til nye vedtægter herunder:

Vedtægter

for

Skovlund Sogns Borgerforening

 

§1 

Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Skovlund Sogns Borgerforening. 

Foreningen har hjemsted i Skovlund, Varde Kommune. 

§2 

Formål 

Foreningenes formål er, på upolitisk vis, at være borgernes talerør overfor bl. a. myndigheder i alle sager af fælles interesse. Foreningen kan optage relevante sager, forelagt af enkeltpersoner, foreninger eller organisationer i Skovlund Sogn. 

§3 

Medlemmer 

Mod betaling af det fastsatte kontingent kan enhver person, der er fyldt 18 år, optages som medlem af Borgerforeningen såfremt vedkommende på optagelsestidspunktet er bosat i Skovlund Sogn. 

Kontingentet fastsættes pr. husstand.

Kontingentets størrelse fastsættes på Generalforsamlingen og opkræves som fastsat af bestyrelsen.

Stemmeretten bortfalder, såfremt kontingentet ikke er betalt senest ved udgangen af februar måned.

§4 

Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. 

Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel ved annoncering på relevante hjemmesider.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent 
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 
 3. Beretning fra underudvalg. 
 4. Revideret regnskab, herunder regnskab for underudvalg, fremlægges til godkendelse. 
 5. Budget og planer for indeværende regnskabsår fremlægges. 
 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen. 
 7. Behandling af forslag fra medlemmer. 
 8. Fastsættelse af kontingent. 
 9. Valg:
  1. af bestyrelsesmedlemmer.
  2. af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
  3. af 2 revisorer. 
 10. Eventuelt.

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, uden hensyn til de fremmødtes antal. 

Kontingent for en husstand giver mulighed for en stemme per husstandsmedlem, der er fyldt 18 år ved generalforsamlingens afholdelse.

Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at kontingentet er betalt. 

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde

Alle afstemninger inklusivt personvalg kan afgøres ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger foretages skriftligt, hvis dirigenten eller én af de fremmødte fremsætter krav derom. 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen.

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst en tredjedel af de husstande, der har betalt kontingent for det indeværende regnskabsår er repræsenteret og at beslutningen vedtages med mindst 2⁄3 af de afgivne stemmer. 

Er mindre end en trediedel af de husstande, der har betalt kontingent for det indeværende regnskabsår, repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af stemmerne, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag kan da vedtages med simpel stemmeflerhed, uden hensyn til antallet af fremmødte.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter ønske herom, ledsaget af de forslag, som ønskes behandlet. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af ønsket herom. 

§5 

Bestyrelse 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. I ulige årstal afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige årstal afgår 4 bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for et år ad gangen.Genvalg kan finde sted. 

Revisorer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen, indtil den næst følgende generalforsamling. Suppleanter indtræder i den rækkefølge, de er valgt. 

Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år. 

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningen og alle dens anliggender. 

Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder fastsættelse af rammer for underudvalgs økonomiske handlefrihed. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. 

Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafgørelser. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. 

Referat fra bestyrelsesmøder føres som et beslutningsreferat af bestyrelsens sekretær.  Referatet rundsendes snarest muligt elektronisk, godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde og underskrives af de bestyrelsesmedlemmer der deltog i mødet. Beslutningsreferaterne opbevares af den til enhver tid siddende sekretæren.

Bestyrelsen nedsætter det antal underudvalg, som den finder formålstjenligt. Mindst et bestyrelsesmedlem skal være repræsenteret i et underudvalg. 

§6 

Regnskab og revision 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik. 

Foreningens regnskab revideres af de generalforsamlingsvalgte revisorer. 

§7 

Byparken 

Byparken  (matrikel Skovlund By, Skovlund 1cz) ejes og vedligeholdes af Skovlund Sogns Borgerforening, inklusiv legeplads og toiletbygning. 

Skovlund Krocketklub har hjemsted i Byparken, og vedligeholder selv klubhus og baner. 

Også den tidligere Brugs-grund (matrikel Skovlund By, Skovlund1o) tilhører Borgerforeningen.  

§8 

Foreningens opløsning 

Beslutning om foreningens opløsning kan kun vedtages efter reglerne om vedtægtsændringer.    

Hvis foreningen opløses, anvendes eventuelt overskud til almennyttige formål i Skovlund Sogn efter generalforsamlingens beslutning. 

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 13. marts 2023.

 

Underskrevet:

 

Dirigent: _________________________

 

 

Referent: _________________________

 

 

Bestyrelsesmedlemmer:

 

 

 

 

onsdag 1 mar 2023 - Rud Larsen
Vist: 691 gange